Obchodní podmínky služby Broušení nožů

 

Všeobecné obchodní podmínky služby Broušení nožů

I. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dál jen „VOP“) upravují vztahy mezi provozovatelem internetové domény „www.morakniv.cz/brouseni-nozu“, kterým je společnost Acron Czech, s.r.o., IČO 49702041, Veleslavínská 150/44, 162 00 Praha 6, zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 22202, DIČ CZ49702041, jako dodavatel a poskytovatel služby Broušení nožů, a objednavatelem služby, který může být spotřebitel či podnikatel (dále jen „Zákazník“).

Tyto VOP platí pouze pro dodání zboží a služeb na území České republiky. Obchodní podmínky v případě dodání služeb mimo území České republiky budou domluveny individuálně.

Službou se rozumí služba profesionálního broušení nožů, případně jiných předmětů vhodných na broušení, poskytované jednotlivcům i společnostem.

Zákazníkem je spotřebitel nebo podnikatel využívající službu Broušení nožů. Spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nekoná v rámci předmětu své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti. Podnikatelem se rozumí:
1) osoba zapsaná v obchodním registru,
2) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
3) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů.

Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se důkladně seznámil s těmito VOP a že s nimi v celém rozsahu souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Celé znění VOP je k dispozici na internetové doméně „www.morakniv.cz/brouseni-nozu“. Fakturu obdrží zákazník v tištěné formě přiloženou k zakázce, nebo převezme osobně při předání zakázky na provozovně poskytovatele. Zákazník s tímto plně souhlasí.

 

II. Smlouva o poskytnutí služby

1. Uzavření smlouvy o poskytnutí Služby (dále jen „Smlouva“)
Smlouva vzniká odesláním objednávky zákazníkem a přijetím objednávky službou Broušení nožů.
Přijetí objednávky potvrdí služba Broušení nožů zákazníkovi informačním emailem na jím zadaný email v případě vyplnění objednávky prostřednictvím formuláře na internetové doméně „www.morakniv.cz/brouseni-nozu“. V případě osobního převzetí objednávky na provozovně poskytovatele bude přijetí objednávky potvrzeno vyplněním formuláře pro příjem zakázky. Na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá účinek. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) je možné měnit nebo zrušit jen na základě písemné dohody obou stran, nebo na základě zákonných důvodů. Písemnou dohodou se rozumí i emailová elektronická komunikace a komunikace po telefonu.

Uzavřená smlouva je službou Broušení nožů archivovaná po dobu minimálně 5 let od uzavření, nejdéle však na dobu podle příslušných platných předpisů, za účelem jejího úspěšného plnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně i opravit. Tyto VOP jsou k dispozici na internetové doméně „www.morakniv.cz/brouseni-nozu“ a je tak umožněná jejich archivace a reprodukce zákazníkem.

Je-li zákazníkem objednávána služba Broušení nožů, potom tímto vyslovuje souhlas s tím, aby mu byla poskytnuta před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení. Zákazník výslovně bere na vědomí a souhlasí s tím, že odesláním objednávky uděluje svůj souhlas se započetím poskytování služby před uplynutím lhůty na odstoupení od smlouvy. V případě objednání Služby zákazník zároveň prohlašuje, že byl řádně poučen o tom, že s vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby. Poskytovatel si vyhrazuje právo na odmítnutí poskytnutí služby v případě nedodržení základních pravidel pro poskytnutí služby, které jsou k dispozici na internetové doméně „www.morakniv.cz/brouseni-nozu“ a v dalším znění těchto VOP.

2. Dodání služby
Služba Broušení nožů ve smyslu těchto VOP je provozovatelem poskytovaná na dálku prostřednictvím zákazníkem zvoleného přepravce, nebo osobním převzetím na provozovně poskytovatele.

Zákazník následně v souladu s obrazovým návodem „Jak nůž správně zabalit“ uvedeným na internetové doméně „www.morakniv.cz/brouseni-nozu“ odešle povolenou položku (produkt) určenou k broušení jím vybraným přepravcem službě Broušení nožů. V případě osobního předání na provozovně poskytovatele povolenou položku (produkt) určenou k broušení předá obsluze provozovny a vyplní formulář pro příjem zakázky. Položky budou nabroušené na profesionálních brusných systémech brusiči s dlouholetými zkušenostmi a následně ve lhůtě do následujícího pracovního týdne při doručení zakázky do každé středy, nebo ve lhůtě 5 až 7 pracovních dnů v případě svátků a jiných událostí, které mohou délku dodání prodloužit, zaslané zákazníkem vybraným přepravcem zpět k zákazníkovi, nebo předány pro osobním odběru na provozovně poskytovatele.

Služba Broušení nožů není zodpovědná za zpoždění, které přímo nezavinila. Takové zpoždění může být způsobené například manipulací v přepravní společnosti. Služba Broušení nožů nezodpovídá za rozhodnutí přepravce nedoručit zásilku přímo, pokud se z nějakého důvodu rozhodne doručit jen oznámení o doručení zásilky. Pokud zákazník nepřebere z nějakého důvodu zásilku, nebo si ji nevyzvedne na pobočce, zásilka vrátí nazpět službě Broušení nožů. Služba Broušení nožů má pak právo účtovat 150 Kč za opakované odeslání. O tomto kroku bude zákazník poskytovatelem služby informován prostřednictvím emailové komunikace.

Zákazníci se zavazují a jsou povinni dodržet podmínky a pokyny pro zasílání ostrých předmětů. Zákazníci nesmí vědomě ohrozit vlastní bezpečnost ani bezpečnost přepravních společností.
Zákazník by měl vždy zabezpečit, aby položky odeslané službě Broušení nožů měly správnou velikost, aby nepoškodily obalový materiál a nikde nevyčnívaly.

Zákazník by měl v případě nejistoty ohledně způsobu balení vždy kontaktovat službu Broušení nožů prostřednictvím e-mailu na info@morakniv.cz. Služba Broušení nožů následně pomůže písemně objasnit způsob balení. Zákazník se zavazuje a je povinný zabezpečit čistotu položek, které zašle na broušení do služby Broušení nožů, a to především tak, že budou zbavené špíny a mastnoty. V případě, že položky nebudou splňovat minimální nároky na čistotu, bude zakázka vrácena zpět zákazníkovi bez možnosti vrácení ceny za poštovné.

Povinností zákazníka je zabezpečit, aby služba Broušení nožů měla správné informace o emailové a poštovní adrese zákazníka. V případě, že zákazník zadal nesprávnou adresu při objednání, požadoval přesměrování, nebo se přestěhoval, a to má za následek nedoručitelnou zakázku, služba Broušení nožů si vyhrazuje právo účtovat poplatek ve výši 150 Kč za opětovné doručení zakázky k zákazníkovi. O tomto kroku bude zákazník poskytovatelem služby informován prostřednictvím emailové komunikace.

3. Broušení
Služba broušení nožů poskytuje službu odborného broušení, což znamená, že předměty jsou broušeny podle profesionálních zvyklostí. V případě, že zákazník odešle položky bez specifikace konkrétních požadavků, budou tyto služby provedeny v souladu s profesionálními zvyky. To platí pro všechny typy nožů, včetně starožitných nožů, sběratelských nožů a podobně. Zákazník má možnost definovat vlastní požadavky předem při vyplňování formuláře pro objednání služby na internetové doméně „www.morakniv.cz/brouseni-nozu“ v části „Poznámka, kterou nám chcete sdělit“, nebo při osobním přední na provozovně poskytovatele při vyplňování formuláře pro příjem zakázky.

Cílem služby je broušení položek, a proto ve službě není zahrnuto leštění nebo odstraňování skvrn, kosmetických chyb, vad a nečistot, které neovlivňují použitelnost předmětu. Cílem služby je vždy poskytnout produkt s novým profesionálním ostřím. Aby byla zajištěna funkčnost položek, je v některých případech nutné zmenšení ochranné části nože, tak aby nebránila ostří dosednout například na krájecí desku. O tomto kroku bude zákazník poskytovatelem služby informován prostřednictvím emailové komunikace.

Služba Broušení nožů neodpovídá za skvrny a škrábance na položkách při broušení. Pokud má zákazník jakékoliv přání týkající se způsobu broušení položek, je třeba toto uvést při objednávání služby na internetové doméně „www.morakniv.cz/brouseni-nozu“ v části „Poznámka, kterou nám chcete sdělit“, nebo při osobním přední na provozovně poskytovatele při vyplňování formuláře pro příjem zakázky. Aby se předešlo nedorozuměním, měl by zákazník prostřednictvím formuláře zaslat fotografii produktu, který si přeje speciálně brousit. Potřeba broušení závisí na kvalitě materiálu a od toho jak často a na co se čepel používá.

Služba Broušení nožů si vyhrazuje právo neprovádět službu ve vztahu k položkám, které jsou zahrnuty v seznamu předmětů, které služba do zakázky nepřijímá. Mezi tyto položky patří nože a předměty s vroubkovanou čepelí, flexi nože, srpovité nože, lžičkové řezbářské nože, low-endové nože (výrobky nejnižší třídy a kvality, kde je výsledná služba opravy broušením degradována v důsledku nekvalitního materiálu čepele již po několika použitích), nebo předměty nesplňující minimální technické požadavky a rozměry pro výšku a délku čepele. Služba Broušení nožů si vyhrazuje právo jednostranně určit, které položky přijme a následně službu provede. Pokud nám zákazník zašle tyto položky, budou automaticky vráceny zákazníkovi bez provedení služeb a bez nároku na vrácení ceny poštovného a dalších nákladů, spojených s odesláním zakázky. V případě jakýchkoliv nejasností ve vztahu k přijaté zakázce bude zákazník informován prostřednictvím emailové komunikace.

V případě, že zákazník při přijetí hotové zakázky obdržel nesprávné položky, je povinen neprodleně kontaktovat službu Broušení nožů prostřednictvím emailu na info@morakniv.cz. Chybná zakázka se musí neprodleně vrátit, nejpozději však do pěti (5) pracovních dní, na adresu provozovatele služby Broušení nožů, nebo osobně předat na provozovně poskytovatele služby. Za tímto účelem budou zákazníkovi vráceny veškeré náklady spojené s odesláním zakázky. V případě, že zákazník nevrátí chybnou zakázku do pěti (5) pracovních, ztrácí nárok na vrácení prostředků. V případě, že zákazník jedná v souladu s výše uvedenými body, služba Broušení nožů se zavazuje uhradit náklady spojené s odesláním chybných položek a zároveň přebírá i náklady na původní službu pro zákazníka.

V případě odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka, nebo odstoupení od smlouvy ze strany služby Broušení nožů z důvodu nedodržení základních pravidel pro poskytnutí služby, které jsou k dispozici na internetové doméně „www.morakniv.cz/brouseni-nozu“ a ve znění těchto VOP, ztrácí zákazník nárok na vrácení ceny poštovného a dalších nákladů, spojených s odesláním zakázky.

 

III. Provozní doba

Emailové e telefonické dotazy: pondělí - pátek 8 - 16 hodin
Broušení nožů: do následujícího pracovního týdne při doručení zakázky do každé středy, nebo ve lhůtě 5 až 7 pracovních dnů v případě událostí, které mohou délku dodání prodloužit
Online objednávky: neomezeně

Adresa provozovatele: Cestovatelský obchod, Adamova 13, 162 00 Praha 6
Provozní doba: pondělí - pátek 8 - 16 hodin

V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci prodávající nenese odpovědnost za nedodržení provozní doby. Provozní doba se mění ve dnech připadajících na státní svátky.

 

IV. Ceny a platba

Cena za službu Broušení nožů pro zákazníky je smluvní a je uvedena na internetové doméně „www.morakniv.cz/brouseni-nozu“. Cena je konečná, tzn. včetně DPH, to se netýká případných smluvních pokut a poplatků a ceny dopravy. O konečné ceně zakázky bude zákazník informován po obdržení objednávky poskytovatelem služby Broušení nožů prostřednictvím emailové komunikace.

Faktura za provedení bude vystavena zákazníkovi na základě informací, které zákazník uvedl při objednávání služby přes objednávkový formulář na internetové doméně „www.morakniv.cz/brouseni-nozu“, nebo při osobním předání zakázky na provozovně poskytovatele po vyplnění formuláře pro příjem zakázky. Výsledná fakturační cena bude vypočtena podle objednaných služeb a aktuálně platného ceníku.
Emailová komunikace je automaticky po odeslání emailu považovaná za doručenou. Zákazník je povinen při objednávce uvést správný a platný email. Pokud zákazník neodpoví na email zaslaný poskytovatelem do pěti (5) pracovních dnů, bude zakázka vrácena zákazníkovi bez nároku na vrácení nákladů spojených s odesláním zakázky.

Zákazník se zavazuje uhradit zakázku v hotovosti, dobírkou nebo platbou předem na základě vystavené faktury.

 

V. Záruka

Služba Broušení nožů poskytuje záruku na provedené služby pro zákazníka. Tato záruka znamená, že služba bude poskytnuta profesionálně a odborně. Záruka se nevztahuje na situace, kdy zákazník včas neinformoval o speciálních požadavcích podle odstavce 3. Záruka se rovněž nevztahuje ani na kosmetické nebo povrchové škrábance, které neovlivňují vlastnosti a funkčnost řezného nástroje po broušení.

Zákazník je povinen detailně popsat problém s poskytnutou službou. V případě potřeby může udělat fotografickou dokumentaci a zaslat na email info@morakniv.cz. Pro uplatnění záruky má zákazník povinnost neprodleně informovat službu Broušení nožů, avšak nejpozději do 14 dnů od doručení zakázky a předtím, než začne položky používat. Položky, které budou nést známky nešetrného zacházení nebo domácího broušení nebo ostření nejsou do této záruky zahrnuty.

V případě nespokojenosti je zákazník povinen neprodleně informovat službu Broušení nožů prostřednictvím emailu info@morakniv.cz. Záruka se nevztahuje na situace, kdy se zákazník domnívá, že se jeho položky příliš rychle otupují. Poskytovatel služby nemá možnost ovlivnit kvalitu položek, ani zacházení s položkami ze strany zákazníka.

 

VI. Odstoupení od smlouvy a reklamace

Pokud je smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (tedy v internetovém obchodě), má zákazník v souladu s § 1829 odst. 1 a následujících občanského zákoníku (zákon 89/2013 Sb.) právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů od jejího vzniku.

Zákazník ztrácí právo na odstoupení od smlouvy, pokud výslovně souhlasil s poskytnutím služby Broušení nožů před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení a poskytování služby již začalo.

Pokud zákazník odstoupí od smlouvy v během poskytování služby, budou mu naúčtovány pouze již nabroušené řezné nástroje. Částečné odstoupení od smlouvy nemá vliv na cenu dopravy.

Odstoupení od smlouvy a reklamace zasílejte na adresu info@morakniv.cz, nebo kontaktujte službu Broušení nožů telefonicky.

 

X. Závěrečné ustanovení

Tyto VOP jsou účinné od 1. června 2022. Změny jsou vyhrazeny.